Verkoopsvoorwaarden - Hekfabriek Veurne - hekwerk en poorten

Maatwerk uit eigen atelier!
Ga naar de inhoud

Verkoopsvoorwaarden

menu beneden > Automatisatie
Algemene verkoopsvoorwaarden hekfabriek.be
ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN 1. Algemeen Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen DC Works vof en de klant gesloten overeenkomsten. Afwijkingen zijn slechts mogelijk, indien uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door DC Works vof. Alle briefwisseling, alle mondelinge en/of telefonische contacten in verband met de uitvoering van deze overeenkomst dienen gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van DC Works vof. Indien ingevolge wijzigingen aan de huidige wetgeving één van de artikels van de onderstaande voorwaarden niet meer van toepassing zouden zijn, blijven de overige artikels hun volledige geldingskracht behouden. Aangezien DC Works vof afhankelijk is van haar leveranciers, en deze laatste zich het recht voorbehouden om in het kader van hun productie lichte wijzigingen aan te brengen aan de goederen en/of toestellen, kunnen deze licht afwijken van de oorspronkelijke goederen. Deze lichte afwijkingen zullen in geen geval aanleiding kunnen geven, in hoofde van de koper, de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. DC Works vof behoudt ook het recht, na bestelling, de constructie van het materiaal te wijzigen ter verbetering van het product. Aanbiedingen, brochures en catalogen worden enkel informatief opgesteld, alsook de vermelde prijzen en techniek.
2.Prijzen Onze aanbiedingen, prijslijsten en catalogen worden opgesteld ten titel van inlichting en kunnen ons geenszins verbinden noch wat betreft de prijs, noch wat betreft de techniek. Deze prijslijst is een momentopname. De prijzen zijn louter informatief en niet bindend. Wegens schommelingen van de grondstofprijzen en productiekosten kunnen de prijzen wijzigen. Raadpleeg daarom steeds de meest recente prijzen op onze webshop: automatisatieshop.be.  De prijzen op onze webshop, automatisatieshop.be zijn inclusief btw. De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering ongeacht de prijs waarvoor zij werden bevestigd.
3.Levering De levering geschiedt in onze magazijnen. Het vervoer van de koopwaar blijft steeds ten laste van de koper, wijze van vervoer door ons te bepalen. De goederen worden geleverd volgens de bestelling. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door de fout van de koper ingevolge een verkeerde conceptie, verkeerde plaatsing of onaangepast gebruik. De opgegeven leveringstermijn is steeds benaderend, vermits DC Works vof afhankelijk is van haar leveranciers voor de uitvoering van de diverse bestellingen. In geen geval kan een overschrijding ervan het recht verschaffen aan de klant een boete, schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij ontvangst van de goederen dient de ontvanger steeds voor akkoord te ondertekenen met de vermelding “onder voorbehoud van nazicht”. Eventuele klachten i.v.m. transportschade dienen binnen de vier dagen na ontvangst van de goederen aan DC Works vof te worden gemeld, bij voorkeur met foto’s van de schade. Bij verzuim van deze transportvoorwaarden kan de verzekering niet meer aansprakelijk gesteld worden en vallen alle kosten hieruit voortvloeiend ten laste van de klant. Voor alle leveringen worden transportkosten aangerekend en dit in verhouding tot het gewicht en/of het volume en de bestemming.
4.Annulering Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname. Indien een levering wordt geweigerd door de klant, beschikt DC Works vof over de mogelijkheid de ontbinding van de overeenkomst vast te stellen, lastens de klant, indien deze geen gevolg heeft gegeven aan een aangetekende ingebrekestelling tot afname binnen de week. Op dat ogenblik is DC Works vof gerechtigd op een schadevergoeding, forfaitair begroot op 25% van de prijs van de goederen, onverminderd hun recht om de effectieve schade te vorderen. Bij annulatie van de bestelling door de klant, wordt er een forfaitaire schadevergoeding onmiddellijk van rechtswege vorderbaar: alle door ons gemaakte kosten, vermeerderd met 20% op een maximum bedrag van € 60.000,00 en 5% op het daarboven liggende gedeelte. Toch behoudt DC Works vof zich het recht om uitvoering van de overeenkomst te eisen.
5.Terugname goederen Goederen worden principieel nooit teruggenomen. Indien er om bepaalde redenen (foutieve bestelde artikels en/of aantallen) toch goederen dienen teruggestuurd te worden, kan dit enkel met schriftelijk akkoord van DC Works vof met een maximum vooropgestelde termijn van één maand. Uitzondering op de regel zijn speciaal bestelde goederen en op maat gemaakt artikels. Deze worden nooit teruggenomen. De goederen dienen in ongeschonden staat en in originele onbeschadigde verpakking te worden teruggezonden. RMA kosten € 6,50 worden hiervoor in rekening gebracht. Crediteren van goederen kan enkel aan 80% van de netto verkoopprijs. De transportkosten zijn steeds ten laste van de klant.
6.Garantie en klachten Alle klachten voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of niet-conformiteit moeten gemeld worden bij de aflevering. De garantie vervalt indien de goederen zich niet meer in originele toestand bevinden. Eventuele andere klachten dienen schriftelijk gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van DC Works vof, ten laatste 3 dagen na aankomst van de producten. Alleszins, ook voor wat betreft de verborgen gebreken, geldt enkel de door de fabrikant op de geleverde goederen verstrekte waarborg. Ieder apparaat onder waarborg dat defect blijkt, moet aan ons franco teruggezonden worden. Herstellingen onder waarborg worden enkel in onze magazijnen uitgevoerd. De koper dient zich ervan te onthouden ze zonder onze voorafgaande toestemming te ontvreemden, te herstellen of te verwerken. Ingeval van een constructiefout kunnen wij maximum gehouden zijn de koopwaar te vervangen of te crediteren. De waarborg op de goederen bedraagt max. 12 maanden vanaf fabricagedatum behalve indien anders vermeld door de fabrikant. De waarborg dekt eventuele storingen en/of defecten die te wijten zijn aan fabricagefouten. Tijdens de waarborgtermijn neemt de firma DC Works vof de verplichting op zich de defecte onderdelen te herstellen en/of te vervangen mits de producten bij de firma DC Works vof werden aangekocht en mits de gebruiker deze onderdelen niet zelf geprobeerd heeft te herstellen. Producten worden enkel vervangen of gecrediteerd ingeval van constructiefout. Herstellingen worden enkel uitgevoerd in ons magazijn door onze technische medewerkers, na aanvaarding van de waarborg. De voorrijkosten alsmede de onkosten voor het demonteren en monteren, het verpakken en het verzenden van het product om deze te herstellen of te vervangen zijn en blijven uitsluitend voor rekening van de klant.  De klant verbindt zich er toe om de eindgebruiker te informeren i.v.m. beperkingen of voorwaarden aangaande het gebruik of de beschikbaarheid van bepaalde producten of diensten, ook als deze gratis en/of tijdelijk worden aangeboden.
7.Interventie technische dienst
De tussenkomst voor technische interventies van ons personeel wordt gefactureerd op basis van € 85,00 per gewerkt uur. De voorrijkosten worden berekend op basis van de afstand tussen DC Works vof en het interventieadres: forfait van € 100,00 binnen een straal van 35 km en € 3,50 per bijkomende kilometer.Dit is dus het kilometertarief inclusief de reistijd van de technicus en is berekend volgens de snelste route vanaf de Rousdammestraat 7 te Diksmuide naar het interventieadres. Indien meer dan één technicus per servicewagen naar het interventieadres komt, zal de reistijd voor deze extra technici tegen het geldende uurtarief in rekening worden gebracht. Disconto is niet van toepassing op interventies en voorrijkosten.
8.Aansprakelijkheid DC Works vof kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade als gevolg van storingen of onderbrekingen binnen de producten of het stilleggen ervan voor garantie- of onderhoudsverplichtingen. Daarenboven is DC Works vof niet aansprakelijk voor schade aan producten, veroorzaakt door enerzijds een gebrek in het product en anderzijds door toedoen van de koper of de klant van de koper. Indien door omstandigheden een product niet meer leverbaar is, wordt DC Works vof niet verplicht een alternatief aan te bieden.
9.Betaling Alle goederen dienen vooraf via bankoverschrijving voldaan te worden.  Na betaling worden de goederen zo vlug mogelijk door ons verzonden.  Enkel indien bij levering een uitdrukkelijke overeenkomst is, kan de betaling binnen de 14 dagen na factuurdatum gebeuren.  Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum gelden de verkoopsvoorwaarden van op onze facturen.  Alle geleverde goederen blijven eigendom van DC Works vof, tot op het moment van volledige betaling.
10.Overmacht Ingevolge de verkoper niet in staat is één of meerdere van zijn verplichtingen te voldoen tengevolge van een omstandigheid buiten zijn macht, is hij gerechtigd zonder enige gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
12.Geschillen Voor alle geschillen welke hun oorsprong vinden bij de uitvoering van de overeenkomst en de toepassing van huidige voorwaarden, zijn uitsluitend bevoegd het vredegerecht en de rechtbanken, binnen het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van DC Works vof gevestigd
Terug naar de inhoud