Algemene voorwaarden - Hekfabriek Veurne - hekwerk en poorten

Toegangspoorten
Trappen - leuningen - algemene constructie
Metalen binnenschrijnwerk
Automatisering - videofonie

Maatwerk uit eigen atelier!
Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

menu beneden
                                                                             VERKOOPSVOORWAARDEN                                                                                                                                                   
 
1. ALGEMENE BEPALINGEN
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle bij ons gedane aankopen, bestellingen en/of plaatsingen.  De klant aanvaardt ze door het feit van zijn aankoop en/of bestelling.
1.2 Eventuele aankoopvoorwaarden van de klant binden ons enkel indien ze voorafgaand en uitdrukkelijk schriftelijk door ons aanvaard werden.
1.3 Bij een bestelling voor latere levering blijft de prijs vast gedurende 3 maanden, te tellen vanaf de datum van bestelling.  Nadien kan hij herzien worden.
2. BESTELLING
2.1 Tenzij ons schriftelijk anders is bedongen gelden onze monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard dan ook, nimmer door de koper ingeroepen worden om hetzij de afneming te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen.  Evenzo kunnen wij, behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst nimmer aansprakelijk gesteld worden wegens eventuele ongeschiktheid van onze producten voor speciale doeleinden waartoe ze door de koper bestemd werden.
2.2 De door de koper opgegeven maten zullen bij de productie stipt gevolgd worden.  In geval de opgegeven maten niet met de werkelijkheid overeenstemmen, ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de koper en kan geen schadevergoeding geëist worden.
2.3 In geval de maten door ons uitgerekend worden op basis van een plan door de koper ter beschikking gesteld, zal dit gebeuren op risico van de koper voor eventuele afwijkingen van de werkelijke maten t.o.v. het plan.
2.4 Wanneer een opmeting gebeurd door ons, is de koper verplicht elke wijziging aan de situatie onmiddellijk te melden.  Kosten die teweeg worden gebracht door wijzigingen van de situatie, na opmeting, worden doorgerekend aan de klant.
3. LEVERING / AFHALING / PLAATSINGEN
3.1De opgegeven levering -en uitvoeringstermijnen worden opgegeven bij benadering en bij het niet nakomen door ons van deze termijnen, kan de koper de bestelling niet annuleren, noch kan hij enige schadevergoeding eisen.  Levertermijnen zijn altijd indicatief.  Krokus-, Paas-, herfst- en winterverlof worden iet beschouwd als werkweken.
3.2 In geval de levering en/of plaatsing niet kan gebeuren op de afgesproken datum om redenen onafhankelijk van onze wil, zal de koper een nieuwe datum voorgesteld worden zonder bijkomende kosten.
3.3 Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot de factuur volledig betaald is.
3.4 De goederen die door de klant bij ons worden afgehaald, reizen op risico van de koper die in ieder geval verantwoordelijk zal zijn voor de betaling ervan.
3.5 Afgehaalde goederen dienen contant betaald te worden.
3.6 De verkoper kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het ontbreken van vergunningen met betrekking tot de toelating tot plaatsen van poorten, zuilen en afsluitingen. Indien niet voldaan is aan het aanvragen van de nodige toelatingen/vergunningen en hieruit volgt dat de geplaatste werken geheel of gedeeltelijk dienen verwijderd te worden, blijft de koper de koopsom verschuldigd aan de verkoper.  De eventuele verwijderingskosten zijn geheel voor rekening van de koper.
3.7 De koper dient bij plaatsing altijd aanwezig te zijn. Bij afwezigheid van de koper kan er achteraf nooit discussie zijn over de plaatst van de poort. Plaatsingen zullen uitgevoerd worden volgens het geldende tarief en op een vooraf afgesproken datum. Indien deze datum door ons niet kan gerespecteerd worden om redenen onafhankelijk van onze wil, zal de koper een nieuwe datum voorgesteld worden zonder bijkomende kosten.  In geen geval kan de koper bij niet naleving van deze datum door ons de bestelling annuleren, noch schadevergoeding eisen.  Bij gebruik van minikraan/heftruck wordt een forfait van 75euro/dag excl.btw aangerekend + transport.
3.8 De koper verbindt er zich toe tijdig de locatie waar de plaatsing dient te gebeuren, te ontruimen zodat het werk zonder tijdverlies kan worden uitgevoerd.  Indien de plaatses de locatie zelf moeten ontruimen, alvorens aan de werkzaamheden te kunnen beginnen, uitgezonderd indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de kosten voor deze ontruiming aangerekend worden.  Afschermen van ramen, deuren, muren, vloeren,... zijn ten laste van de bouwheer.
3.9 Ingeval er door de plaatser schade wordt berokkend aan leidingen en andere voorwerpen die zich in de ondergrond bevinden en die ons vooraf niet werden meegedeeld, dan kan de koper geen enkele schadevergoeding vorderen, en is de koper verantwoordelijk voor de opgelopen schade ook indien de leidingen en/of voorwerpen toebehoren aan derden. De klant dient zich op voorhand te informeren of de bestaande ondergrond geschikt is om de aangeboden constructie te dragen. Herstelling schade eigen aan de plaatsing valt ten laste van de bouwheer.  Enkele voorbeelden: schade aan muren en plafonds waarbij pleister en/of schilderwerken beschadigd zijn (kleine putjes of barsten door trilling door boorwerkzaamheden), schade aan gazon of bloementuin, schade aan opritten die niet meer in goede staat zijn om met een rupskraan van 2.7ton op te rijden, schade door afbrokkelen muur bij boren.
3.10 Wanneer de betonputten niet gegoten zijn door het door ons opgemaakte plan zal iedere kost die hieruit voortvloeit ten laste zijn van de klant. Betonputten mogen max. 2% afwijken van het opgegeven plan.  Wanneer hieraan niet voldaan is en wij dus op de dag van de plaatsing de poort niet kunnen plaatsen, worden deze uren aangerekend aan 70 euro/u/man excl.btw plus verplaatsingskosten 0.9 excl.btw/km.  Terugkommoment voor plaatsing, na het correct uitvoeren van de grondwerken, worden uitgevoerd aan een uurloon van 70 euro/u/man excl.btw.  Poorten worden enkel geplaatst indien de betonputten volgens plan zijn. De nodige elektriciteitskabels dienen gelegd te worden volgens het door ons doorgegeven schema en dienen van het juiste type te zijn.  Indien de kabels niet correct werden gelegd of te kort afgeknipt zijn kunnen wij de plaatsing weigeren.  Uren zullen worden aangerekend aan 70euro/u/man excl.btw plus verplaatsingskosten 0.9 excl btw/km. Terugkommoment zal worden uitgevoerd aan 70 euro/u/man excl.btw plus verplaatsingskosten 0.9 excl.btw/km.
3.11 Als de plaatsing door één of andere reden van de klant niet uitgevoerd kan worden kan een stallingsvergoeding aangerekend worden van 4 euro/dag excl.btw dit vanaf 4 maanden na de offertedatum.
3.12 De werf moet toegankelijk zijn voor personeel en vrachtwagens bij de aanvang en tijdens de werken.  De plaats van de werken moet vrij zijn om de werken aan te vatten (eventuele opruimwerken en afvalverwerking worden in regie uitgevoerd)
3.13 Alle opmerkingen moeten binnen de 24 uur gemeld worden per mail.  Latere meldingen worden iet meer aanvaard en zullen vervangen, hersteld of aangepast worden op kosten van de bouwheer.  Weersomstandigheden kunnen de montage gedeeltelijk of volledig onderbreken.  Hierdoor kan de eventuele besproken levertijd een zekere vertraging oplopen, dit kan geen basis vormen voor een klacht.
3.14 Wanneer wij de materialen leveren en/of plaatsen en wij gebruiken een meubellift of kraanwagen voor verticaal transport dan is er in sommige gemeentes naast een parkeerverbod ook een vergunning voor deze meubellift of kraanwagen nodig.  Gelieve deze steeds 5 of 10 werkdagen (in sommige gemeentes) op voorhand aan te vragen.
3.15 Zijn niet inbegrepen in de plaatsing: BTW, eventuele pleister-, graaf-, beton- en metselwerken, verticaal transport, plan, vergunningen en tekeningen, plan nutsleidingen straat, veiligheidscoördinatie, stellingen, hoogtewerkers, parking/parkeerbonnen, nutsvoorzieningen, herstelling schade eigen aan plaatsing, labo-kwaliteit-proeven-keuringen-controles, plooiwerk die dient als aanvulling, zekeringskasten, kabels, stopcontacten, lichten, batterijen, wachtbuizen, pvc buizen voor kabeldoorvoer.
3.16 Extra's gevraagd door de klant, bv. extra plooiwerk, veranderen toegangscodes, configuratie poort, instelling zendertjes, extra lakwerk, synchroniseren toegangspoort met sectionaalpoort, plaatsing extra drukknoppen, instellingen, extra opmetingen, betonputten komen nazien/goedkeuren, extra poortstop plaatsen achteraf.... zullen aangerekend worden aan 70euro/u/man excl.btw + verplaatsing 0.90 euro/km excl.btw. Overlegmomenten en vergaderingen met architecten en bouwheren worden altijd afzonderlijk gefactureerd.
3.17 Programmatie van de videofoon of andere domotica achteraf de plaatsing van de toestellen en de poort zullen aangerekend worden aan 70euro/u/man excl.btw. + kilometervergoeding. Programmatie van apps in de smartphone achteraf de plaatsing van de toestellen en de poort zullen aangerekend worden aan 70euro/u/man excl.btw. + kilometervergoeding.
5. WAARBORG
5.1 Alle door ons geleverde en geplaatste metalen constructies, die door ons tegen roest behandeld en nadien geverfd zijn, worden gewaarborgd tegen doorroesten voor een termijn van 10 jaar, op voorwaarde dat er geen beschadigingen werden aangebracht en dat de goederen zijn onderhouden als door een goede huisvader.  Oppervlakkige roestvorming en roestvorming aan scharnierpunten en sloten of ondergrondse roestvorming, vallen buiten bovenstaande waarborg. De firma geeft geen garantie voor een goede hechting van poederlak op gegalvaniseerde materialen. NEN5254 norm geld bij alle lakwerk gelijk welke aard van onderlaag.  Voor constructies die op minder dan 2000m van de kust zullen geplaatst worden, moet dit schriftelijk worden meegedeeld, zodat wij de geschikte behandeling kunnen voorzien.  Indien niet schriftelijk meegedeeld, kunnen wij nadien geen klachten aanvaarden inzake roestvorming en vervalt alle garantie
5.2 De Nice motoren bevatten twee jaar fabrieksgarantie op onderdelen.  Geen garantie op werkuren, 70 euro/u/man excl. btw plus 0.90euro/km excl.btw verplaatsingskost. Deze garantie is niet geldig op platte batterijen in de accessoires, niet geldig op de afstandsbedieningen/zendertjes,  niet geldig op verloren en/of vergeten codes of codes van codeklavieren die niet meer werken, geen garantie op kabelbreuken, geen garantie op schade door eigen toedoen of toedoen door derden.  Geen garantie op werkuren en/of verplaatsingskosten.  Bij betwisting is de expertise van Nice Belgium Heverlee bindend.  Geen garantie op schade veroorzaakt door een later geïnstalleerde videofoon die storing geeft op het sbs-contact in onze stuurkast.
5.3 Garantie poederlak, maximum 6 maanden op de glansgraad van de poederlak, geen garantie op de hechting van de poederlak.
5.4 Bovenvermelde waarborgperiodes gelden vanaf de factuurdatum en enkel indien de factuur voldaan is. Bij het niet tijdig betalen van de factuur vervallen alle gegeven garanties.
5.5 Evenwel zijn uitdrukkelijk uit onze waarborg uitgesloten, alle schade veroorzaakt door beschadiging, aardbeving, grondverzakking, verschuivingen, extreme storm, windhoos, orkaan, enz.
5.6 Winddichte poorten dient men bij stormweer vanaf 5 beaufort open te laten staan.  Grondaanslagen worden steeds meegeleverd, indien deze bij ingebruikname van de poort niet kunnen geplaatst worden (bv door de nog aan te leggen oprit) dient de klant deze te plaatsen.  Zoniet vervalt de garantie van de motoren evenals de servicegarantie bij de winddichte poorten.
5.7 Hout is een natuurproduct.  DC Works vof/Hekfabriek kan nooit verantwoordelijke gesteld worden voor verkleuringen, ongelijkmatige verkleuringen, krimpen of uitzetten van het geleverde of geplaatste hout.
5.8 Alle klachten voor zichtbare gebreken bij levering en/of plaatsing, moeten schriftelijk gebeuren en gericht worden aan onze zetel binnen de acht dagen na uitvoering of ontvangst ervan.
6. BETALINGEN
6.1 Als onze facturen zijn contant betaalbaar en dit zonder enige korting, voor de vervaldag vermeld op de factuur of binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.  Alle betalingen zijn draagbaar op de zetel van de vennootschap.
6.2 Elk protest moet, om geldig te zijn, gericht worden bij aangetekend schrijven aan het adres van DC Works vof binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.
6.3 Elk bedrag dat niet betaald is geworden binnen de 7 dagen volgend op het zenden van een aangetekende aanmaning, zal een intrest van 8% per maand opbrengen en dit vanaf de vervaldatum van de factuur.  Bij ontstentenis van betaling op de vervaldatum en na ingebrekestelling zal bij wijze van forfaitaire schadevergoeding een globale forfait van 20% op de verschuldigde soms, met een minimum van 123.95 euro, verschuldigd zijn.
6.4 Indien gerechtlijke vervolgingen nodig zouden blijken, zullen de kosten welke eruit voortvloeien, ten laste van de klant zijn.
7. ANNULATIE - VERBREKING - KLACHTEN - ALGEMEEN
7.1 In geval de koper zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert is er een schadevergoeding verschuldigd van 80% van het totale bedrag van de geannuleerde bestelling.  Indien de bestelde goederen reeds geproduceerd zijn volgens de indicaties van de koper, kan de bestelling niet geannuleerd worden en is het volledige bedrag verschuldigd.
7.2 In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Veurne of andere naar onze keuze bevoegd.
 

update 05/12/2022
 

Terug naar de inhoud